ขั้นตอนที่ 1“การเข้าสู่ระบบและการสร้างกุญแจสำหรับการลงนาม”

ขั้นตอนที่ 2
การสร้างส่งหนังสือ
(ประเภทที่ 1) “การสร้างหนังสือภายใน”

ขั้นตอนที่ 2
การสร้างส่งหนังสือ
(ประเภทที่ 2) “การสร้างหนังสือภายนอก”

ขั้นตอนที่ 2
การสร้างส่งหนังสือ
(ประเภทที่ 3) “การสร้างคำสั่ง”

ขั้นตอนที่ 3
“การดำเนินการกับนังสือเข้าออก”

ขั้นตอนที่ 4
“การจัดแยกแฟ้มหนังสือ”

ขั้นตอนที่ 5
“การสืบค้นหนังสือ/การค้นหาการดำเนินการกับหนังสือ”

ขั้นตอนที่ 6
“รายงานสรุปสถิติการใช้งานระบบ”