กำหนดการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง พ.ศ.2563

ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 และข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  กำหนดให้มีการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยผู้ประสงค์จะเข้าสอบยื่นคำขอสมัครสอบฯ และเอกสารต่างๆ พร้อมทั้งเงินค่าสมัครสอบตามประกาศ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามที่ราชวิทยาลัยต่างๆ กำหนดไว้ในประกาศ
CLICK > อ่านเพิ่มเติม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น