ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสาฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2570 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมปุระนคร โดยมีหน่วยงานราชการและเครือข่ายด้านการกีฬาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา