บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกับโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม

ข้อความข่าว :

คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม ณ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจรัญ เพชรเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางงาม ได้แสดงความจำนงขอรับบริการด้านสุขภาพให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน 103 คน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2563 

การดำเนินโครงการในภาคเรียนที่ผ่านมา ในมีนาคม 2564 มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจอุจจาระเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียน จำนวนนักเรียน 81 คน และการสำรวจและประเมินแบบสอบถามด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน การตรวจตัวอย่างเล็บและอุจจาระเพื่อวินิจฉัยการปนเปื้อนและการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียน จำนวนนักเรียน 80 คน และดำเนินการตรวจที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ผลการตรวจไม่พบไข่ของหนอนพยาธิในตัวอย่างเล็บและอุจจาระของนักเรียน

        นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิให้เด็กนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาของโรคหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลสุขภาพและที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในดำเนินการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน รวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อหนอนพยาธิ เช่น การไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การไม่ล้างมือหลังการขับถ่ายอุจจาระ การไม่ล้างมือหลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยง การไม่ล้างผักให้สะอาดก่อนนำมารับประทานหรือนำมาปรุงอาหาร รวมถึงการรับประทานอาหารแบบสุกๆดิบๆ  การถ่ายอุจจาระในส้วมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การไม่สวมรองเท้าเมื่อออกนอกบ้าน และพฤติกรรมชอบกัดเล็บมือ ครอบคลุมที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคของนักเรียนให้สำเร็จ และนำไปสู่การพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคหนอนพยาธิในระดับชุมชนได้อย่างมีความยั่งยืน

 

บริการวิชาการรับใช้สังคม
บริการวิชาการรับใช้สังคม
บริการวิชาการรับใช้สังคม
บริการวิชาการรับใช้สังคม
บริการวิชาการรับใช้สังคม
บริการวิชาการรับใช้สังคม
บริการวิชาการรับใช้สังคม
บริการวิชาการรับใช้สังคม