โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น. ซึ่งจัดประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์  รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรบรรยาย

การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศให้กับบุคลากรของสำนักวิชาฯ และเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักวิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

รองศาสตราจารย์ ดร จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนคณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ
จัดประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom3
จัดประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom3
จัดประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1
จัดประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom2
จัดประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
จัดประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom