ขอเชิญนิสิตนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2564

9 ธันวาคม 2564

      ด้วยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งเป็นองค์กรศูนย์กลางของนิสิตนักศึกษาแพทย์ทุกสถาบันทั่วประเทศ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญ ตามข้อบังคับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ (สพท.) พุทธศักราช 2563 หมวดที่ 6 ข้อ 33 ที่ให้คณะกรรมการสหพันธ์ ดำเนินการประชุม เพื่อวางแผนและดำเนินกิจกรรมของสหพันธ์ฯ 

     ในการนี้ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงขอเชิญนายกสโมสรนิสิตหรือนักศึกษาแพทย์ หรือรองนายกสโมสรนิสิตหรือนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ ประจำปีการ 2564 ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 12.30 – 16.20 ณ อาคารปิยชาติ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      CLICK อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม