มอบทุนการศึกษา

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

************************************************************************************************************************************

17 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. นายสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ทุน ทุนละ 60,000 บาท/ปี และเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ และรักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์  รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ คุณปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม conference room 57 ที่นั่ง และห้องประชุมเกียรติประวัติ  อาคาร A ชั้น 4 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาในครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 9 ทุน ทุนละ 60,000 บาท/ปี ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย

  1. คุณเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาว ส.สุรภา สุขคำ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
  2. ร.ต.อ.อรรถกวี ขุนพินิจ (ประธานกรรมการ บ.ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด) มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวณัฏฐธิดา ปานมณี นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
  3. คุณสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ และคุณอรฤดี ณ ระนอง (นักธุรกิจ) มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวพัชรพร กลิ่นหอม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
  4. นายแพทย์พณะ จันทรกมล (รองกรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 9) มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวจิตตานันท์ ยอดทอง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
  5. คุณมัลลิกา แสนภักดี (นักธุรกิจ) มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาววัลย์วดี แซ่เอียบ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
  6. ทพญ.มนูญ ดุจหนึ่งคุณากร (ทันตแพทย์) มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวศิริภัทร พินทอง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
  7. ทพ.สมเกียรติ ดุจหนึ่งคุณากร (ทันตแพทย์) มอบทุนการศึกษาให้แก่ นายกิติพัฒน์ ลิ่มวัฒนพัฒน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
  8. คุณชมพูนุท ลี้อิสสระนุกูล  (นักธุรกิจ) มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวนันทิกานต์ พงศ์ภัทรกิจ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1
  9. คุณมัทธุรา พสวงศ์  (นักธุรกิจ) มอบทุนการศึกษาให้แก่ นายกฤษฏิ์ รัตนบัณฑิต นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวกับนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับทุนการศึกษา ความว่า ขอให้นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ นำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและกระทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา