กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

***************************************************************************************************************

18 ธันวาคม 2564

 

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ Zoom Meeting ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ โดยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร หลักเกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2565 การเตรียมเอกสารและแฟ้มสะสมผลงาน รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนแพทย์จากรุ่นพี่ในระดับชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต