ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

************************

 

5 มกราคม 2565

          ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และพิจารณาคุณสมบัติวันที่ 16 – 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (1) ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว จำนวน 72 คน ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินและใบตอบยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ ไปยังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ภายในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 น. หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

CLICK  > รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

Download (PDF, 122KB)