ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

8 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ปี 2565  

         ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 และกำหนดให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ พร้อมจัดส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินและใบตอบยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ ไปยังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565 ตามความทราบ นั้น

         บัดนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งหมด 69 คน  

       CLICK > รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ฯ ปีการศึกษา 2565

Download (PDF, 461KB)