ข้อปฎิบัติ กำหนดการ และรายละเอียดสำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปี 2565
      

12 มกราคม 2565

 

ขอประชาสัมพันธ์ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์ กำหนดการทดสอบสัมภาษณ์ และลำดับการเข้าสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบต่อไปนี้

CLICK เอกสารแนบ 1 : ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์
CLICK  เอกสารแนบ 2 : กำหนดการทดสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์จริง
CLICK  เอกสารแนบ 3 : ลำดับการเข้าสัมภาษณ์จำแนกตามโควตา