โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

2 พฤษภาคม 2565

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีคณาจารย์ และนักวิชาการในหลักสูตรทั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกเข้าร่วมโครงการ

โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักวิชาการ ได้นำข้อมูลผลการประเมินรายวิชาและข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนของรายวิชา มาทบทวน พัฒนา และปรับปรุง รูปแบบวิธีการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลในปีการศึกษา 2565 รวมทั้งให้อาจารย์ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรและแผนติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) และกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (UKPSF)

 

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต