สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมหาความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี

5 พฤศจิกายน 2565

 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 3 ทางสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.ดร. กิ่งกาญจน์  บรรลือพืช หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคณาจารย์ในสาขาได้เข้าร่วมเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องความร่วมมือ และความเป็นไปได้ทางด้านการพัฒนาการศึกษาให้กับทางคณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมกับหลักสูตรอื่นๆของมหาวิทยาลัย โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการศึกษาต่อทางสาขาฯต่อไป

 

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมหาความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมหาความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมหาความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมหาความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมหาความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมหาความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมหาความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมหาความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมหาความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมหาความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี