พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565

13 มีนาคม 2566

          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร B ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจากคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง และรองผู้อำนวยการศูนย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ ผู้ปกครองเข้าร่วมในครั้งนี้อันเพื่อให้เสื้อกาวน์ขาว เป็นสัญลักษณ์ ก้าวแรกสู่วิชาชีพแพทย์ ให้นักศึกษาแพทย์ ตระหนักถึงความสำคัญ และรับรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นแพทย์ที่ดี มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์กล่าวคือ มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างแท้จริงอีกทั้งนับเป็นจุดเปลี่ยนที่นักศึกษาแพทย์จะเริ่มขึ้นวอร์ดดูแลผู้ป่วย เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานทางการแพทย์ ควบคู่กับการศึกษาด้านวิชาการ ซึ่งการเรียนการสอนรวมถึงชีวิตของนักศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับวิชาชีพแพทย์มากขึ้น

 

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565