สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

12 เมษายน 2566

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 โดยมีคณาจารย์และนักวิชาการของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรม การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินรายวิชาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในปีการศึกษา 2565 มาทบทวน และใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2566 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) รวมทั้งสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) และความต้องการของผู้เรียน

สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566