พิธีเปิดป้าย สนามกีฬากลาง “ตุมปัง” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

20 เมษายน 2566

          คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดป้าย สนามกีฬากลาง “ตุมปัง” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณป้ายทางเข้าสนามกีฬากลาง “ตุมปัง” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้เป็นสนามกีฬาที่มีความทันสมัย มีมาตรฐาน รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติ ยกระดับการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและเพื่อการอาชีพ และเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา ประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ

พิธีเปิดป้ายสนามกีฬากลาง
พิธีเปิดป้ายสนามกีฬากลาง
พิธีเปิดป้ายสนามกีฬากลาง
พิธีเปิดป้ายสนามกีฬากลาง
พิธีเปิดป้ายสนามกีฬากลาง
พิธีเปิดป้ายสนามกีฬากลาง
พิธีเปิดป้ายสนามกีฬากลาง
พิธีเปิดป้ายสนามกีฬากลาง
พิธีเปิดป้ายสนามกีฬากลาง
พิธีเปิดป้ายสนามกีฬากลาง
พิธีเปิดป้ายสนามกีฬากลาง
พิธีเปิดป้ายสนามกีฬากลาง