สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ  “ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566”

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566”

1 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2566 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรดา นิลเอสงค์ พร้อมด้วย นศพ.ณัฐดนัย ปราชญ์นคร และ นศพ.กฤษฏิ์ รัตนบัณฑิต นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ซึ่งในปีนี้คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์แพทยสภา และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ได้มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมคู่การแพทย์ ก้าวไกลด้วยจริยธรรม สู่ยุคใหม่อย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และความเข้าใจในการใช้นวัตกรรมโดยยึดหลักของจริยธรรมทางการแพทย์ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติและประสบการณ์กับนิสิตนักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน เพื่อสามารถนำความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการเป็นนักศึกษาแพทย์และการประกอบวิชาชีพแพทย์ในอนาคต