คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้บริการวิชาการและแนะนำหลักสูตร ณ วัดคีรีวงก์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ในมหกรรมภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยภาคใต้

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้บริการวิชาการและแนะนำหลักสูตร ณ วัดคีรีวงก์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ในมหกรรมภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยภาคใต้

6 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 ตัวแทนคณาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ปัณณวัฒน์ ชูวงค์อินทร์ ร่วมกับอาจารย์ ดร.งามรยุ งามดอกไม้ อาจารย์ ดร.นุชรีพร นิลเลิศ และนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายปฐพล แตงขาว และ นายจิรพัชร รสจันทร์ และคุณกาญจนา ทองทับ ได้เป็นตัวแทนของสาขาฯ โดยให้บริการวิชาการ อาทิ การสอนการปรุงตำรับยาพอกเข่า สูตรชาชงเบญจเกสร เป็นต้น รวมถึงให้การประชาสัมพันธ์ถึงหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ทั้งนี้ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม จากผู้เข้าร่วมงานหรือผู้ที่สนใจ ณ วัดคีรีวงก์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ในมหกรรมภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยภาคใต้