ปฏิบัติการภาคสนาม : จากห้องเรียนสู่สังคม_คณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปฏิบัติการภาคสนาม : จากห้องเรียนสู่สังคม

ปฏิบัติการภาคสนาม : จากห้องเรียนสู่สังคม

13 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 คณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจากเทศบาลสิชล ให้เป็นคณะวิทยากรในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี 2566 โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมเป็นชมรมผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลสิชล เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ทั้งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การดูแลร่างกายในเรื่องของอาหารการกิน เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเอื้อต่อการดำรงชีวิตให้ยืนนาน ซึ่งในกิจกรรมจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ การให้ความรู้ในการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ทุกบ้าน เช่น เก้าอี้ โต๊ะ และการใช้น้ำหนักตัวของตัวเอง เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองให้แข็งแรง ไร้โรคภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการทดสอบสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Test) ประกอบด้วยการประเมินองค์ประกอบร่างกาย  ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและขา  การประเมินความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และการบริหารกล้ามเนื้อด้วยอุปกรณ์อย่างง่ายและน้ำหนักตัว