ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ มวล. ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน Pitching การนำเสนอไอเดียและผลิตภัณฑ์ต้นแบบรอบระดับภูมิภาค

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ มวล. ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน Pitching การนำเสนอไอเดียและผลิตภัณฑ์ต้นแบบรอบระดับภูมิภาค

22 มิถุนายน 2566

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน Pitching การนำเสนอไอเดียและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถพัฒนาต่อยอดในอนาคตรอบระดับภูมิภาค เข้าสู่รอบระดับประเทศ

       1. นางสาวพิมพ์ญาดา ไกรนรา   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

           ผลงานเรื่อง Oh! my gout: Blood uric acid meter at fingertips using UV light

       2.  นางสาวกนกพิชญ์ สระวัง    นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

           ผลงานเรื่อง Finder: Cervical cancer self-test kit

           การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ Experiential Learning Program for University Student Entrepreneurs (ELP Program) โดยนักศึกษาแพทย์ทั้ง 2 คนเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp ระดับภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน Pitching รอบระดับภูมิภาค-ภาคใต้ เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2566 ในรูปแบบออนไลน์ และจะเข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp รอบระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค-ภาคเหนือ พร้อมทั้งเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศต่อไป