โครงการรับขวัญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1โครงการรับขวัญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1โครงการรับขวัญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

โครงการรับขวัญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

22 มิถุนายน 2566

เพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความยินดีที่นักศึกษาใหม่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์จึงได้จัดโครงการรับขวัญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 กับนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่และคณาจารย์ และเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมในโครงการจะมีการผูกข้อมือให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 โดยคณาจารย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ นอกจากนี้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 จะได้พบกับคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ทั้งหมดที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์