รับสมัครแพทย์ใช้ทุน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10 ตำแหน่ง ประจำปี 2567

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10 ตำแหน่ง ประจำปี 2567

June 22, 2023

คุณสมบัติ

  1. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่จะคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันของรัฐ (ประเทศไทย) ในปีการศึกษา 2566
  2. มีผลสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ผ่าน
  3. 3. สายนายแพทย์ปฏิบัติการ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เมื่อจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต) ไม่น้อยกว่า 2.75
  4. สายอาจารย์แพทย์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เมื่อจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต) ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลการสอบ TOEFL (Paper-Based) > 550 คะแนน หรือผลการสอบอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร

กรอกใบสมัคร: https://shorturl.at/iuG05

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ 0-7547-7407, 0-7547-7401-3