เรื่อง ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 อัตรา

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   2 อัตรา
ศัลยศาสตร์ทั่วไป            1 อัตรา
กุมารศัลยศาสตร์             1 อัตรา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา      1 อัตรา
ออโธปิดิกส์                     1 อัตรา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน            1 อัตรา
วิสัญญีวิทยา                    1 อัตรา
พยาธิวิทยากายวิภาค      1 อัตรา
พยาธิวิทยาคลินิก            1 อัตรา
 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
 เอกสารที่ต้องใส่ซองปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง สมัครแพทย์ใช้ทุน) 
 1. ใบแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฎิบัติงานชดใช้ทุน ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 2. เอกสารแสดงผลการศึกษา จำนวน 5 ปีการศึกษา (เมื่อจบชั้นปีที่ 5)
 3. ผลการสอบเพื่อรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2
 4. ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/TOEIC/CEFR/CU-TEP) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
 5. หนังสือรับรองจากอาจารย์ จำนวน 3 ท่าน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตาม QR code) และปิดผนึกซองลงนามกำกับโดยผู้รับรอง
 พร้อมสแกนเอกสาร 1-4 ส่งทางอีเมล [email protected]
 กำหนดการสมัคร รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564*
 หรือตามกำหนดการยื่นเอกสารแสดงความจำนงที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 
หมายเหตุ แพทย์ผู้ทำสัญญาภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) จะต้องปฎิบัติชดใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค 3 ปี (ไม่สามารถสมัครโครงการนี้ได้)