โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิกของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคือ

  • เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ทราบและเข้าใจรายละเอียดของรายวิชาและระบบการเรียนในชั้นปรีคลินิก
  • เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ทราบและเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มวิชาและวิธีการเรียนในชั้นปรีคลินิก
  • เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ทราบช่องทางการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำนักศึกษาก้าวเข้าสู่ความเป็นแพทย์มากขึ้นหลังจากที่ผ่านการเรียนระยะเตรียมแพทย์ในชั้นปีที่ 1 มา รวมทั้งเพื่อให้การเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ในชั้นปรีคลินิกดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการเรียนชั้นคลินิกต่อไป โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 48 คน  และคณาจารย์และบุคลากรจำนวน 18  คน เพื่อร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิกแก่นักศึกษา