ขอแสดงความยินดีเหล่าคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พญ. นภารัตน์ สุขเกลี้ยง, อ.พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ, รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์, รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ที่ได้ตีพิมพ์ผลงาน เรื่อง “Correlation of body visceral fat rating with serum lipid profile and fasting blood sugar in obese adults using a noninvasive machine” ลงใน Heliyon วารสารนานาชาติ ที่มีคุณภาพระดับ Q1

Download (PDF, 301KB)