กิจกรรม “เก่ง ดี มีสุข” 2564

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทางหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมหัวข้อ “เก่ง ดี มีสุข” ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Home Room ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ นายแพทย์ปวรุตม์ พวงศรี คุณดวงสมร วงค์ลิ่ม และคุณชัชพล ยิ่งดำนุ่น โดยเป็นการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษา ในรูปแบบที่สนุกสนาน อบอุ่น เป็นกันเอง เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับระบบ “เก่ง ดี มีสุข” ซึ่งเป็นระบบดูแล ช่วยเหลือ และเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นนักศึกษาที่เก่งด้านวิชาการ เป็นนักศึกษาที่เป็นคนดี โดยปลูกฝังให้เป็นผู้มีความกตัญญู มีคุณธรรม จริยธรรม รู้วินัย มีใจอาสา และมีภาวะผู้นำ รวมทั้งให้นักศึกษามีความสุขในการใช้ชีวิต นอกจากนี้ทางทีมวิทยากรได้แนะนำให้นักศึกษาได้รู้จักกับ Smile & Smart Center ซึ่งเป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ และทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษา และแนะนำให้นักศึกษารู้จักศูนย์ติว (Tutor center) ซึ่งเป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา ให้ประสบความสำเร็จในการเรียน และมีแนวทางพัฒนาตนเองด้านการเรียน

 

วิทยากร เก่ง ดี มีสุข
วิทยากร เก่ง ดี มีสุข
แผนภาพแสดงมิติของเรื่อง เก่ง ดี มีสุข
แผนภาพแสดงมิติของเรื่อง เก่ง ดี มีสุข
การประชุม เก่ง ดี มีสุข ของนักศึกษา
การประชุม เก่ง ดี มีสุข ของนักศึกษา
การประชุม เก่ง ดี มีสุข ของนักศึกษา
การประชุม เก่ง ดี มีสุข ของนักศึกษา
การประชุม เก่ง ดี มีสุข ของนักศึกษา
การประชุม เก่ง ดี มีสุข ของนักศึกษา
การประชุม เก่ง ดี มีสุข ของนักศึกษา
การประชุม เก่ง ดี มีสุข ของนักศึกษา
การประชุม เก่ง ดี มีสุข ของนักศึกษา
การประชุม เก่ง ดี มีสุข ของนักศึกษา