พิธีจบการศึกษาของ นพ. คณาพจน์ เพ็งเกตุ
พิธีจบการศึกษาของ นพ. คณาพจน์ เพ็งเกตุ

 

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อ นายแพทย์ คณาพจน์ เพ็งเกตุ นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 1 ที่สำเร็จการศึกษาศัลยศาสตรออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ซึ่งหลังจากนี้นายแพทย์ คณาพจน์ เพ็งเกตุ จะกลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไป