กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

15 กุมภาพันธ์ 2565

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยคณาจารย์ในกลุ่มวิชาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยาและโลหิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการ (Laboratory Workshop) ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2565 ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 49 คน ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนทักษะการปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และเป็นการเตรียมความพร้อมทักษะในการนำไปใช้ปฏิบัติจริงในการเรียนชั้นคลินิก ได้แก่ การฝึกใช้กล้องจุลทรรน์ การบ่งชี้เชื้อแบคทีเรีย การย้อมแกรม การตรวจตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระ การเตรียมสเมียร์เลือด และการฝึกเจาะเลือด เป็นต้น ซึ่งเป็นทักษะที่นักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การควบคุมและดูแลจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์