สโมสรนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

21 กุมภาพันธ์ 2565

 

ขอแสดงความยินดีกับคณะทำงานสโมสรนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

1.นศพ.ณัชนนท์ อิ่มด้วง รับตำแหน่งนายกสโมสร
2.นศพ.อัญกร รักดำ รับตำแหน่งอุปนายกฝ่ายกิจการภายนอกมหาวิทยาลัย
3.นศพ.รวีวรรณ เจริญรูป รับตำแหน่งอุปนายกฝ่ายกิจการภายนอกสำนัก
4.นศพ.ฝากฝัน รักนุกูล รับตำแหน่งอุปนายกฝ่ายกิจการภายในสำนัก
5.นศพ.ชนาภัทร์ เชาวลิต รับตำแหน่งประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
6.นศพ.ดนุวัศ ผลสิน รับตำแหน่งประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนทรัพย์
7.นศพ.ธนกฤต เชยชม รับตำแหน่งประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และพัสดุ
8.นศพ.ณัฏฐณิชา ยิ้มหิ้น รับตำแหน่งเหรัญญิก
9.นศพ.ลักษิกา ลอยชูศักดิ์ รับตำแหน่งเลขานุการ

 

สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565