กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

3 มีนาคม 2565

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณาจารย์กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 ระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนทักษะปฏิบัติการเกี่ยวกับรายวิชากายวิภาคศาสตร์ในช่วงการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมา ก่อนเริ่มกิจกรรมจะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และสอนให้นักศึกษาแพทย์เห็นถึงความเสียสละของอาจารย์ใหญ่ กิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ ซึ่งพบว่านักศึกษาสามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียนผ่านมาได้ดี และทำให้เห็นภาพการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์ชัดเจนขึ้น

 

กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาค
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาค
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาค
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาค
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาค
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาค
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาค
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาค
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาค
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาค