กิจกรรม Homeroom

8 มีนาคม 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “Digital Literacy การสื่อสารในยุคดิจิตอล” ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตรในสังกัด ภายใต้คาบวิชา Homeroom (PCS-000) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทัดดาว รักมาก วิทยากรจากอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง และแนะนำการใช้สื่อดิจิตอลอย่างเหมาะสม เช่น การตอบแชทสนทนากับอาจารย์ผ่านช่องทาง Line, Facebook และ E-mail, การส่งงานรูปแบบออนไลน์, การเลือกใช้ภาษาอย่างเหมาะสม และการเลือกใช้สื่อดิจิตอลตามลำดับความเป็นทางการ ในกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาจากหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รวมถึงคณาจารย์ในสำนักวิชาฯ ทั้งสิ้นจำนวน 78 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างสนุกสนาน และได้รับสาระการใช้ภาษาไทยเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วย

Home room
Home room
Home room
Home room
Home room
Home room
Home room
Home room
Home room
Home room
Home room
Home room
Home room
Home room