สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

15 มีนาคม 2565

 

          วันที่ 14-15 มีนาคม 2565 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ ผู้บริหาร คณาจารย์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ คณบดีผู้บริหารและคณาจารย์ จากสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการร่วมหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน และ การบริการวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ตลอดจนเข้าศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา กัญชง กระท่อม ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด ศูนย์กีฬา และร่วมเเเลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การผลิตผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และโครงสร้างการบริหารจัดการโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จะสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และสาขากายภาพบำบัด ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ โดยการบูรณาการข้ามศาสตร์จะทำให้บัณฑิตของทุกหลักสูตรฯมีคุณสมบัติที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานได้มากขึ้นในอนาคต

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร
ประชุมร่วมเเเลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร
ประชุมร่วมเเเลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร
เยี่ยมคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
เยี่ยมคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
ประชุมร่วมหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน และ การบริการวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประชุมร่วมหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน และ การบริการวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการณ์คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ มอบของที่ระลึกแก่คณบดีผู้บริหารและคณาจารย์ จากสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ มอบของที่ระลึกแก่คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์จากสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง