ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก GIZ Cambodia

8 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช รักษาการแทนรองคณบดี พร้อมทั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก German Agency for International Cooperation (GIZ) Cambodia จำนวน 16 ท่าน ซึ่งเดินทางมาจากประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ และการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมหองปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ ณ  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) และอาคารกายวิภาคศาสตร์

 

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก GIZ Cambodia 2
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก GIZ Cambodia 2
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก GIZ Cambodia 2
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก GIZ Cambodia 2
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก GIZ Cambodia 2
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก GIZ Cambodia 2
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก GIZ Cambodia 2
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก GIZ Cambodia 2
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก GIZ Cambodia 2
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก GIZ Cambodia 2