นักศึกษาชั้นปีที่ 6 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คว้ารางวัลคะแนนสูงสุดในสาขาพยาธิวิทยาคลินิก และสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต ในการแข่งขันตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์

30 สิงหาคม 2565

 

นางสาววันวิสาข์ สารพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 6 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงในสาขาพยาธิวิทยาคลินิก และสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต จากการแข่งขับตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2565 จัดโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 

สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการในวันที่ 28 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ทั้งนี้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ จำนวน 1 ทีม ซึ่งประกอบด้วย 1. นายนัทธ์ พนิตอังกูร 2. นายปิยพัทธ์ ศรีมาลา 3.นางสาววันวิสาข์ สารพงษ์ โดยมีอาจารย์ นพ.อาทิตย์ สุรวิศาลกุล แพทย์นิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วมครั้งนี้​

นักศึกษาแพทย์คว้ารางวัลคะแนนสูงสุดในในการแข่งขันตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์
นักศึกษาแพทย์คว้ารางวัลคะแนนสูงสุดในในการแข่งขันตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์