ค่ายเตรียมหมอ

30 สิงหาคม 2565

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัด “ค่ายเตรียมหมอ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน จากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565  โดยภายในค่ายมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ การเข้าฝึกทักษะปฏิบัติการทางการแพทย์ในกิจกรรม “แลปแพทย์ เรียนอะไร”  “นักสืบสายเลือด” “กว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่”  และ “เทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์” รวมทั้งการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับรุ่นพี่นักศึกษาแพทย์

ค่ายเตรียมหมอ
ค่ายเตรียมหมอ
ค่ายเตรียมหมอ
ค่ายเตรียมหมอ
ค่ายเตรียมหมอ
ค่ายเตรียมหมอ
ค่ายเตรียมหมอ
ค่ายเตรียมหมอ
ค่ายเตรียมหมอ
ค่ายเตรียมหมอ
ค่ายเตรียมหมอ
ค่ายเตรียมหมอ