SMD-PMC : การแข่งขัน “ตอบปัญหาความรู้พื้นฐานทางการแพทย์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

 

 

 

 

SMD-PMC : การแข่งขัน “ตอบปัญหาความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

15 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 สำนักวิชาแพทยศาสตร์  โดยสโมสรนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดการแข่งขัน “การตอบปัญหาความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (The  2nd School of Medicine Principle Medical Competition; SMD-PMC)”  ในรูปแบบออนไลน์  เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยเป็นการแข่งขันตอบปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ จำนวน 80 ทีม เพื่อคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัลจำนวน 3 ทีม  ซึ่งทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขั้นครั้งนี้ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อทีม : สองกุมารฟ้าขาว จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

  1. นายเดชาธร นพฤทธิ์
  2. นายธีรภัทร์ มะลิวัลย์

          ได้รับโล่รางวัลจากคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ชื่อทีม : จ.ภ.ตรัง 01 จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

  1. นายปัณณธร ชินพิทักษ์วัฒนา
  2. นายกิติศักดิ์ กรรฐสุทธิ์

          ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ชื่อทีม : KPAOS1 จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

  1. นางสาวณัฐชยา ชูช่วย
  2. นางสาวอชิรญา ดินแดง

          ได้รับเงินรางวัล 1,000  บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2