สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง

11 มกราคม 2567

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักวิชาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566  โดยเป็นพนักงานสายวิชาการ  จำนวน  18 คน พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากร

สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง