ระเบียบนักศึกษา

ประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical Competency Assessment Criteria for Nationnal License 2012) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

CLICK > อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อบังคับมวล.ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2561

CLICK > ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึก …

ข้อบังคับมวล.ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2561 Read More »

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2551

 CLICK ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึก …

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2551 Read More »

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

CLICK ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่ …

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต Read More »

ข้อบังคับมวล.ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560

CLICK ข้อบังคับมวล.ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 25 …

ข้อบังคับมวล.ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 Read More »