ระเบียบนักศึกษา

นางสาวดวงสมร วงค์ลิ่ม

ขั้นตอนในการดำเนินการเสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ สโมสรนักศึกษานักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      ขั้นตอนในการดำเนินการเสนออนุมัติโค […]

ขั้นตอนในการดำเนินการเสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ สโมสรนักศึกษานักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ขั้นตอนการเบิกจ่าย/ยืมเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสํานักวิชาแพทยศาสตร์

      ขั้นตอนการเบิกจ่าย/ยืมเงินกองทุนเพ

ขั้นตอนการเบิกจ่าย/ยืมเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสํานักวิชาแพทยศาสตร์ Read More »

แพทยสภา

ประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical Competency Assessment Criteria for Nationnal License 2012) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

    ประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555 เรื่อง เกณฑ์ควา

ประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical Competency Assessment Criteria for Nationnal License 2012) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 Read More »

ข้อบังคับมวล.ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2561

    ข้อบังคับมวล.ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพ

ข้อบังคับมวล.ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2561 Read More »

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2551

 CLICK ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2551 Read More »

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

CLICK ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต Read More »

ข้อบังคับมวล.ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560

CLICK ข้อบังคับมวล.ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 25

ข้อบังคับมวล.ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 Read More »