ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีการศึกษา 2566

*****************

              ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2565 และดำเนินการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ไปแล้ว นั้น

              บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 48 คน ตามโควตา คือ จังหวัดกระบี่ จำนวน 10 คน จังหวัดตรัง จำนวน 14 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 16 คน จังหวัดพังงา จำนวน 2 คน และจังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 คน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ แจ้งความประสงค์เข้าศึกษามายังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร 0 -7547-7401-2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566  และดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (https://student.mytcas.com ) ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมทั้งชำระเงิน ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวนเงิน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ล่วงหน้า ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (https://entry.wu.ac.th) ในวันที่ 11 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ชำระเงินให้กับมหาวิทยาลัยทุกกรณี

          CLICK รายชื่อ