โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566

22 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์   ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการเรียนระยะเตรียมแพทย์ในชั้นปีที่ 1 ได้รับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนและระบบการเรียนในชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการเรียนในชั้นปรีคลินิก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์กล่าวเปิดโครงการและร่วมต้อนรับนักศึกษาแพทย์สู่ชั้นปรีคลินิก ร่วมด้วยคณาจารย์นักวิชาการ ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566