กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566

กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566

22 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม Semester Opening ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ให้นักศึกษาได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การสอบ การวัดการประเมินผล กฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ อีกทั้งเป็นเวทีให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566