โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566

22 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 10 และ 15 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning, PBL)ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ และกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.นนทพรรณ ผาสุข รักษาการแทนรองคณบดี เป็นวิทยากร ร่วมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำกลุ่ม

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566