ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์แพทย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์แพทย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

10 พฤศจิกายน 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 34 อัตรา ได้แก่

                     อายุรศาสตร์                                     2 อัตรา

                     ศัลยศาสตร์                                      1 อัตรา

                     กุมารศัลยศาสตร์                                1 อัตรา

                     สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา                        3 อัตรา

                     กุมารเวชศาสตร์                                 3 อัตรา

                     ออร์โธปิดิกส์                                     4 อัตรา

                     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน                               4 อัตรา

                     จิตเวชศาสตร์                                    3 อัตรา

                     รังสีวิทยา                                         1 อัตรา

                     วิสัญญีวิทยา                                     2 อัตรา

                     เวชศาสตร์ครอบครัว                           2 อัตรา

                     โสตศอนาสิกวิทยา                              3 อัตรา

                     เวชศาสตร์ฟื้นฟู                                 2 อัตรา

                     พยาธิวิทยา                                      2 อัตรา

                     นิติเวชศาสตร์                                    1 อัตรา

1.คุณสมบัติทั่วไป

          ข้อ 1  คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นพนักงานสายวิชาการ ตามประกาศฯ เรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564

               1.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาภายใน ประเทศหรือต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยรับรอง

               1.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญา ดังนี้

                    – เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตไม่ต่ำกว่า 3.25

                1.3 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร ผลสอบอื่นที่เทียบเท่าคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ TOEFL (Paper) 550 คะแนน มีดังนี้

                     CEFR B2 เทียบเท่า IELTS 6.5 / IELTS 6.5/TOEIC 686/ TOEFL IBT (Internet-Based Test) 80/ TOEFL PBT (Paper-Based Test) 550/ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) 550/ TOEFL CBT (Computer-Based Test) 213/WU-TEP 84/ CU-TEP 100

            1.4 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอื่นๆตามที่หน่วยงานกำหนด

ข้อ 2 อาจารย์สัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยซึ่งมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผู้ที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการมีเงือนไขดังนี้

             (1) ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษคือ TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนหรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร

             (2) ต้องได้คะแนนการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 4.25 สำหรับผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นต้องได้คะแนนการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆเฉลี่ยทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 4.25

ข้อ 3 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยคำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

  1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

         2.1 กรณีสมัครเป็นอาจารย์แพทย์ต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมรมแพทย์ประจำบ้าน

               – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่แพทยสภารับรอง

               – มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

         2.2 กรณีสมัครเป็นอาจารย์แพทย์

              – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันที่แพทยสภารับรอง และสำเร็จการศึกษา/ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (แพทย์เฉพาะทาง) ในสาขาดังต่อไปนี้ คือ

                     อายุรศาสตร์                                    

                     ศัลยศาสตร์                                     

                     กุมารศัลยศาสตร์                               

                     สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา                       

                     กุมารเวชศาสตร์                                

                     ออร์โธปิดิกส์                                    

                     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน                              

                     จิตเวชศาสตร์                        

                     รังสีวิทยา                             

                     วิสัญญีวิทยา                

                     เวชศาสตร์ครอบครัว                          

                     โสตศอนาสิกวิทยา                   

                     เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

                     พยาธิวิทยา

                     นิติเวชศาสตร์

       – มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และหนังสือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาเวชกรรม

  1. คุณสมบัติอื่น ๆ

         3.1  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

         3.2  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้

         3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

         3.4  เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  1. อัตราเงินเดือน

         4.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท

         4.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,000 บาท

         4.3 ค่าตอบแทนวิชาชีพแพทย์

               กลุ่มที่ 1 แพทย์ที่ยังไม่มีวุฒิบัตร (วว.) หรือหนังสืออนุมัติ (อว.) แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (15,000บาท)

               กลุ่มที่ 2 แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร (วว.)หรือหนังสืออนุมัติ (อว.) แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาต่างๆนอกเหนือจากกลุ่มที่ 3 (24,000 บาท)

               กลุ่มที่ 3 แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร (วว.)หรือหนังสืออนุมัติ (อว.) แสดงความรู้ความชำนาฯในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาหนึ่งสาขาใด (29,000 บาท) ดังนี้

                1) สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป

                2) สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

                3) สาขาพยาธิวิทยาคลินิก

                4) สาขานิติเวชศาสตร์

                5) สาขาจิตเวชศาสตร์

                6) สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

                7) สาขาประสาทศัลยศาสตร์

                8) สาขาศลัยศาสตร์ทรวงอก

                9) สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน(แขวงระบาดวิทยา)

              10) ระดับอนุสาขาที่แพทย์ได้รับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในปีสุดท้ายหรือได้รับวุฒิบัตร(วว.) หรือหนังสืออนุมัติ (อว.)แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนุสาขาของสาขาที่กำหนดเป้นสาขาหลักอยู่แล้ว

              11) สาขาวิชาหรืออนุสาขานอกเหนือจาก 1)-10) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  1. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

          สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่พนักงานมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบประกาศข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่ละกรณีมีดังต่อไปนี้

          (1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

          (2) ค่ารักษาพยาบาล

          (3) การตรวจสุขภาพประจำปี

          (4) ประกันภัยอุบัติเหตุ

          (5) ค่าเล่าเรียนบุตร

          (6) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          (7) เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          (8) รถรับ – ส่ง

          (9) ที่พักบุคลากร/เงินช่วยเหลือค่าที่พัก

          (10) เครื่องแบบพนักงานและเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ

          (11) เงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์

          (12) เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์พนักงาน

          (13) เงินช่วยเหลือชดใช้ทุนและหรือเบี้ยปรับ

          (14) ค่าทำขวัญและค่าทำศพ

          (15) เงินชดเชย

          (16) ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค. – ช.พ.ส.)

          (17) สโมสรวลัยลักษณ์

          (18) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          (19) ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

          (20) กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม 

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์แพทย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์แพทย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์แพทย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์แพทย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567