การตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีการศึกษา 2566

การตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีการศึกษา 2566

13 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566  รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และนักวิชาการ ได้ประชุมหารือร่วมกับ อ.นพ.อนุชิต ชูเวทย์ ผู้อำนวยการ อาจารย์แพทย์ และนักวิชาการของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินการหลักสูตร ตลอดจนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้พบปะและรับฟังความคิดเห็นกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4-6 ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

การตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีการศึกษา 2566
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีการศึกษา 2566
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีการศึกษา 2566
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีการศึกษา 2566
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีการศึกษา 2566
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีการศึกษา 2566
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีการศึกษา 2566
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีการศึกษา 2566
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีการศึกษา 2566
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีการศึกษา 2566
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีการศึกษา 2566
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีการศึกษา 2566
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีการศึกษา 2566
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีการศึกษา 2566