สำนักวิชาแพทยศาสตร์และศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อนลงพื้นที่ประสานงานและวางแผนการจัดกิจกรรมสำรวจความต้องการในการพัฒนาพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (1 อำเภอ 1 สำนักวิชา)

สำนักวิชาแพทยศาสตร์และศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อนลงพื้นที่ประสานงานและวางแผนการจัดกิจกรรมสำรวจความต้องการในการพัฒนาพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (1 อำเภอ 1 สำนักวิชา)

17 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิชาแพทยศาสตร์และศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อนนำโดย รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และหัวหน้าศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ นาคกุล และคุณเสาวลี บุญเมือง ตัวแทนคณะกรรมการประจำสถานวิจัย เข้าพบ นายทวีรัตน์  บุญขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอหัวไทร  เพื่อหารือและวางแผนการจัดกิจกรรมสำรวจความต้องการในการพัฒนาพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมด้วยการวิจัยและนวัตกรรม โดยมีแผนการจัดกิจกรรมสำรวจความต้องการในการพัฒนาพื้นร่วมกับตัวแทนหน่วยงานราชการ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เพื่อนำข้อมูลความต้องการหรือประเด็นปัญหาไปพัฒนาเป็นแผนงานวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

สำนักวิชาแพทยศาสตร์และศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อนลงพื้นที่ประสานงานและวางแผน การจัดกิจกรรมสำรวจความต้องการในการพัฒนาพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (1 อำเภอ 1 สำนักวิชา)
สำนักวิชาแพทยศาสตร์และศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อนลงพื้นที่ประสานงานและวางแผน การจัดกิจกรรมสำรวจความต้องการในการพัฒนาพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (1 อำเภอ 1 สำนักวิชา)
สำนักวิชาแพทยศาสตร์และศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อนลงพื้นที่ประสานงานและวางแผน การจัดกิจกรรมสำรวจความต้องการในการพัฒนาพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (1 อำเภอ 1 สำนักวิชา)
สำนักวิชาแพทยศาสตร์และศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อนลงพื้นที่ประสานงานและวางแผน การจัดกิจกรรมสำรวจความต้องการในการพัฒนาพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (1 อำเภอ 1 สำนักวิชา)
สำนักวิชาแพทยศาสตร์และศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อนลงพื้นที่ประสานงานและวางแผน การจัดกิจกรรมสำรวจความต้องการในการพัฒนาพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (1 อำเภอ 1 สำนักวิชา)
สำนักวิชาแพทยศาสตร์และศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อนลงพื้นที่ประสานงานและวางแผน การจัดกิจกรรมสำรวจความต้องการในการพัฒนาพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (1 อำเภอ 1 สำนักวิชา)