การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ ( MEQ ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา  จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ ( MEQ ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

6 เมษายน 2566

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง โดยมีใบรับรองเป็นรายบุคคล
๑.๓ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการประเมินขั้นตอนที่หนึ่ง และขั้นตอนที่สองของ ศรว. แล้ว
๒. การรับสมัครและกำหนดการสอบ
๒.๑ ผู้สมัครกรอกใบสมัครที่ https://forms.gle/4H6c4PdyTtG4PEA56 ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒.๒ จำนวนรับ ๑๐ คน โดยผู้สมัครต้องมีเอกสารการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสมัครสอบ MEQ จาก ศรว.
๒.๓ อัตราค่าสมัครสอบ MEQ อัตรา ๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง
๒.๔ กำหนดการวันสอบ รอบที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๓. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
๓.๑ ใบสมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
๓.๓ สำเนาใบปริญญาบัตรที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมแสดงปริญญาบัตรฉบับจริง
๓.๔ สำเนาใบแสดงรายการผลการศึกษาของสถานศึกษา (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๕ สำเนาเอกสารการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและสถาบันจากแพทยสภา จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๖ สำเนาการรับรองผ่านการประเมินขั้นตอนที่หนึ่ง และขั้นตอนที่สอง ของ ศรว. จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๗ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๘ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๙ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล/ใบทะเบียนสมรส เฉพาะในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๑๐ สำเนาเอกสารการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบ MEQ จาก ศรว. จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๑๑ สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรอง ใบอนุญาตหรือ หากเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตแต่ต้องมีสำเนาเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน หลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือในประเทศที่แพทยสภารับรองโดยมีการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการสมัครสอบ
๓.๑๒ หลักฐานการชำระเงิน


สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม: นายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์ โทรศัพท์ 0-7547-7407, 0-7547-7413

การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ ( MEQ ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา  จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑