สำนักวิชาแพทยศาสตร์เข้าร่วมประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักวิชาแพทยศาสตร์เข้าร่วมประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566

1 ธันวาคม 2566

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ส่งตัวแทนนักศึกษา นางสาวจิตตินันท์ สมมิตร์ และตัวแทนบุุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนภารัตน์ สุขเกลี้ยง เข้าร่วมการประกวดเทพีนพมาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโครงการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566  เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา รู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลอง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่  27  พฤศจิกายน   2566  ณ  หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566