พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 เมษายน 2567

วันที่ 22 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปวรุตม์ พวงศรี รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยเน้นการดำเนินงานทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนงานดูแลสุขภาพ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 30 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช