สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

 

 

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

1 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2567 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิง (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 173 ร่าง  ณ เมรุ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณาจารย์กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ รวมทั้งนักศึกษาเเพทย์ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาทันตเเพทย์ชั้นปีที่ 2มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกาย หรืออาจารย์ใหญ่ ทั้งนี้ได้ร่วมยืนไว้อาลัย เพื่อระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานเพื่อการเรียนรู้มหกายวิภาคศาสตร์ และวางดอกไม้จันทน์ตามลำดับ

พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566