โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ต่างชาติจากมหาวิทยาลัย Ohio State University

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ต่างชาติจากมหาวิทยาลัย Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาดูงานระบบสุขภาพของไทย : บริบทปฐมภูมิและทุติยภูมิ เป็นการสร้างเครือข่ายกับสถาบันต่างประเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพระหว่างประเทศ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นักศึกษาต่างแพทย์ชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านระบบสาธารณสุขมากมายในการนำเข้าเยี่ยมชมและเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ บ้านเด็กชายศรีธรรมราช, มูลนิธิผู้ป่วยโรคเรื้อนพุดหง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช, สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับคณาจารย์ แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ ประจำสำนักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น